ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်း


စက်ရုံမှ Addãυ¹SMD အလုပ်ရုံãòυ SMT စက်ကိရိယာများãυ စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာã − အခန်းပြပါ ãထုတ်လုပ်မှုလိုင်း